SILNE MĘSKIE DĄŻENIE DO MONOGAMII

Jeśli mężczyźni dochowują wierności, to dlatego, że postana­wiają zapanować nad dziką stroną swojej natury i pohamowują się przez wzgląd na związek z daną kobietą. Potrafią zaakcep­tować ograniczenia, które narzuca im monogamia, bowiem w ten sposób zaspokajają inne potrzeby – potrzeby dla większo­ści mężczyzn równie ważne jak seks. Ci sami mężczyźni, których podnieca myśl o odmianie seksualnej, noszą w sercach głęboką, silną potrzebę poczucia bezpieczeństwa, wygody, ciepełka życia domowego. W duszy mężczyzny toczy się nieustanna walka między tymi dwiema sprzecznymi potrzebami – kojącej atmo­sfery domu z jednej strony i podniecenia, jakie niesie nieogra­niczone życie seksualne, z drugiej. W idealnych warunkach mężczyźni zaspokoiliby obie te rzeczy, i gdyby nie kobieta, z obu by skorzystali. Mimo to posiadanie jednego i drugiego nie oznacza ciągłego uwodzenia. Dwie kobiety – na przykład żona i metresa – zadowoliłyby bardzo wielu mężczyzn. Niektórzy sądzą że pogodzą obie strony swej natury, jeśli będą dyskretnie zdradzać partnerkę; inni uważają to za zbyt wielkie ryzyko dla ich życia rodzinnego, ich pozycji społecznej, a nawet stanowi­ska w pracy.

Oczywiście AIDS przyniosło kolejne zagrożenie dla tych, którzy lubią igrać na boku – nawet najbardziej niepoprawny kobieciarz przynajmniej się zastanowi, czyby nie zmienić stylu życia. Kiedy jednak ten styl życia wynika z czegoś więcej niż chwilowej chęci zaspokojenia zmysłów, które nachodzi wię­kszość mężczyzn – kiedy seks staje się nałogiem, sposobem uporania się z nie rozwiązanymi problemami z przeszłości, z kompleksami nabytymi jeszcze w dzieciństwie; sposobem rozładowania napięć pozaseksualnych; reakcją na nieudany związek – wtedy trudno dochować wierności, niezależnie od grożących konsekwencji.

Przyjrzyjmy się teraz pewnym mężczyznom, którzy żyją w mrocznym świecie romansów, równoległych związków, zdra­dy. Kim są ci mężczyźni, którzy nie potrafią dochować wierno­ści? Co kieruje nałogowym uwodzicielem i takimi, którym od czasu do czasu przytrafia się skok w bok, albo wikłają się w dłuższe, głębokie romanse?

W następnych rozdziałach znajdziesz psychologiczne wytłu­maczenie, dlaczego twój mąż czy chłopak cię zdradził.

Jeśli wśród opisywanych przeze mnie mężczyzn rozpoznasz swojego partnera, dowiesz się również, czy podobna sytuacja może się powtórzyć w przyszłości, a także, co nim kieruje. W dziesiątym rozdziale zaś postaram się udowodnić ci, że twoja postawa może odgrywać większą, niż przypuszczasz, rolę w je­go postępowaniu.

Zacznę od krótkiej charakterystyki pewnego męża i kawalera, których życie opiera się na niewierności.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.